Johtokunta

Puheenjohtaja, talousvastaava

Mervi Holster-Hemmi (mervi.holster [ät] hotmail.com, p.)

Karttavalvoja

Petri Karjalainen( )

Nuorisovastaava

Tarja Jokikokko (tarja.jokikokko [ät] eduouka.fi, p.040-9105525)

Kilpailuvastaava

Annukka Goman (annukka.goman [ät] gmail.com, p.040-5484787)

Hiihtosuunnistus

Seppo Keltamäki (seppo.keltamaki [ät] saunalahti.fi, p.0400-725467)

Tiedotus, Web

Aki Saari (akisaari77 [ät] gmail.com, p.040-5430259)
Jäsenseurat

Haapaveden Urheilijat (HaapavU)Yhteystiedot
Haukiputaan Heitto (HaHe)Yhteystiedot
Iin Yritys (IinYr)Yhteystiedot
Iisu (Iisu)Yhteystiedot
Kiimingin Urheilijat (KiimU)Yhteystiedot
Koskelankylän Riento (KoskRi)Yhteystiedot
Kuusamon Eräveikot (KEV)Yhteystiedot
Kärsämäen Kataja (KärsKa)Yhteystiedot
Laitasaaren Veto (LaiVe)Yhteystiedot
Muhoksen Urheilijat (MuhU)Yhteystiedot
Oulaisten Huima (OuHu)Yhteystiedot
Oulaisten Taru (OTaru)Yhteystiedot
Oulun NMKY:n Urheilijat (ONMKY)Yhteystiedot
Oulun Reipas (OulRe)Yhteystiedot
Oulun Tarmo (OuTa)Yhteystiedot
Oulun Yliopiston Urheiluseura (OYUS)Yhteystiedot
Oulunsalon Vasama (OsVa)Yhteystiedot
Perämeren Rasti (PeRa)Yhteystiedot
Pudasjärven Urheilijat (PudU)Yhteystiedot
Saloisten Reipas (SalRe)Yhteystiedot
Sinkki Sepot (SiSe)Yhteystiedot
SK Pohjantähti (Pohjant)Yhteystiedot
Taivalkosken Kuohu (TaivKu)Yhteystiedot
Vaalan Karhu (VaKa)Yhteystiedot
Vesaisen Pojat (VePo)Yhteystiedot
Ylikiimingin Nuijamiehet (YlikNM)YhteystiedotToimintasäännöt

(toimintasäännöt pdf...)

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan Suunnistus ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.
Yhdistys toimii Pohjois-Suomessa Oulun läänin alueella.
Näissä säännöissä käytetään Pohjois-Pohjanmaan Suunnistus ry:stä nimitystä yhdistys.

2. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on suunnistuksen edistäminen, kehittäminen ja valvominen, kilpailu-, valmennus-, nuoriso- ja kuntoliikuntatoiminnan harjoittaminen sekä toimiminen mainittuja toimintoja harjoittavien jäsentensä alueellisena yhdyselimenä.

3. Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toteuttaa toimialueellaan tarkoitustaan,
- kehittämällä ja ylläpitämällä kilpailutoimintaa,
- järjestämällä myös muunlaisia kilpailutilaisuuksia sekä edistämällä suunnistusta kuntoilumuotona,
- edistämällä uusien suunnistusseurojen perustamista ja huolehtimalla siitä, että mahdollisimman monet muutkin urheiluseurat pitävät suunnistusta ohjelmassaan,
- tehostamalla jäseniensä toimintaa järjestämällä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia,
- toimimalla suunnistuksen edunvalvojana toiminta-alueellaan,
- toimimalla yhteistyössä Suomessa tai ulkomailla toimivien yhteisöjen kanssa,
- harjoittamalla alaansa liittyvää kustannustoimintaa ja voittoa tavoittelematta urheiluvälineiden välitystä jäsenilleen sekä tekemällä toiminna vaatimia sopimuksia,

Yhdistys hankkii varoja toimintansa tukemiseksi ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestämällä keräyksiä ja arpajaisia, harjoittamalla monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä, ylläpitämällä leirintäalueita ja tuottamalla ympäröivän yhteiskunnan tarvitsemia liikuntapalveluja.

4. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla kirjallisen hakemuksen perusteella suunnistusta harrastava tai suunnistustoimintaa edistävä rekisteröity urheiluseura taikka muu rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Uudet jäsenet hyväksyy johtokunta.
Vuosikokous määrää jäsenille liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun.
Henkilö, joka toiminnallaan on erikoisessa määrin edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista, voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi, joilla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä lainmukaisen ilmoituksen. Eroaminen tulee voimaan yhdistyksen kulumassa olevan toimintakauden päättyessä. Jos jäsenyhdistys tai –yhteisö purkaantuu, katsotaan sen jäsenyys päättyneeksi.

Jäsenyhdistys tai –yhteisö, joka ei noudata näitä sääntöjä tai yhdistyksen johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä tahi muulla tavoin toimii yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tuottavasti, voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa joko määräajaksi tai kokonaan. Erottamis päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

5. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen toimielimet ovat päätäntävaltaa käyttävänä yhdistyksen syys- ja kevätkokous sekä toimeenpanevana elimenä johtokunta. Johtokunta voi lisäksi asettaa apuelimikseen työryhmiä sekä päättää niiden toimivallasta ja tehtävistä. Syyskokous pidetään vuosittain 30.12. mennessä ja kevätkokous 31.4. mennessä johtokunnan määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous tai johtokunta niin päättää tai jos yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kutsu kokoukseen on lähetettävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköisenä (ja PP suunnistuksen nettisivulla) ilmoituksena jäsenille ja kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.

Varsinaisilla jäsenillä on oikeus osallistua syys- ja kevätkokoukseen yhdellä nimetyllä varsinaisella edustajalla ja lisäedustajilla. Varsinaisen jäsenen päätäntävaltaa käyttää se varsinainen edustaja, lisäedustajilla on vain puhevalta. Syys- ja kevätkokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, johtokunnan puheenjohtajalla, johtokunnan jäsenillä sekä mahdollisten työryhmien jäsenillä on syys- ja kevätkokouksessa puhevalta.

Päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole muuta määrätty, mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa saman äänimäärän saaneiden kesken arpa. Johtokunnan puheenjohtajan vaalissa on kuitenkin saatava yli puolet annetuista äänistä. Ellei ensimmäisessä äänestyksessä kukaan ehdokkaista ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen välillä.

10§

Syyskokouksessa
- päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista,
- päätetään puheenjohtajalle ja johtokunnan jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista,
- valitaan joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Lisäksi syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan erovuoroisten tilalle johtokunnan jäsenet.
- valitaan 1 (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja tarkastamaan tulevan vuoden tilejä ja hallintoa,
- vahvistetaan alkavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
- valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Suunnistusliiton ja niiden järjestöjen sekä yhteisöjen kokouksiin ja toimielimiin, joihin yhdistys kuuluu tai joissa sillä on edustus,
- käsitellään muut esityslistaan merkityt asiat

Kevätkokouksessa
- esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä,
- esitetään yhdistyksen tilikertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä tilintarkastajien siitä antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
- käsitellään muut esityslistaan merkityt asiat

11§

Jäsenen kirjallisesta vaatimuksesta on vuosikokouksen esityslistalle merkittävä asia, jonka jäsen haluaa saada vuosikokouskäsittelyyn edellyttäen, että tämä esitys on jätetty johtokunnalle viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

6. Johtokunta
12§

Yhdistyksen johtokunnan muodostavat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) jäsentä, joista johtokunta valitsee varapuheenjohtajan, jonka tehtäväalueet päättää johtokunta. Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta ja ensimmäisenä vuonna eroaa arvan mukaan kaksi (2) jäsentä. Seuraavana vuonna eroavat puheenjohtaja sekä kolme (3) jäsentä. Tämän jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan tilanteen niin salliessa. Johtokunta on päätösvaltainen kolmen (3) jäsenen läsnäollessa, joista vähintään yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Johtokunnassa tulee päätökseksi mielipide, jota kannattaa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä ja vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muutoin puheenjohtajan mielipide.

13§

Johtokunnalle kuuluvat seuraavat tehtävät:
- kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat
- ratkaisee varsinaiseksi jäseneksi pääsyasiat
- hoitaa yhdistyksen talousasiat
- nimittää ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt
- johtaa yhdistyksen kilpailu-, koulutus-, valmennus-, nuoriso- ja muuta toimintaa
- valitsee yhdistyksen edustajat yhdistyksen ulkopuolisiin tehtäviin
- laatii toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen sekä toiminta- ja tilikertomuksen
- nimittää avukseen tarpeelliseksi katsomansa työryhmät
- myöntää viirit ja muut tunnustukset
- seuraa ja edistää suunnistuksen kehitystä toimialueellaan
- päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, ostamisesta, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

7. Tili- ja toimikausi
14§

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen nimenkirjoitus
15§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä, puheenjohtaja tai sihteeri yhdessä johtokunnan jäsenen kanssa, kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä tai joku heistä yhdessä johtokunnan siihen määräämän henkilön kanssa.

9. Erikoismääräys
16§

Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Suunnistusliitto ry:n kanssa ja noudattaa voimassa olevia suunnistustoimintaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

10. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
17§

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä siten, että sääntömuutosten kohdalta tehdään yhdessä syys- tai kevätkokouksessa, jossa ehdotusta kannattaa vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä ja yhdistyksen purkamisen kohdalta kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolme (3) kuukautta ja joissa molemmissa ehdotusta kannattaa vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. Jos yhdistys päätetään purkaa tai lakkauttaa, sen omaisuus on käytettävä purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla suunnistuksen edistämiseen.